Japan asks foreign media to write the prime minister's name: it's Shinzo Abe, not Shinzo Abe!